Verwarmingstoelage

Financiële hulpverlening

Staatsbaan 148
9870 ZULTE
T 09/388.96.86
F 09/388.58.85
socialedienst@ocmwzulte.be

2018: max. 300 euro

In 2018 heb je recht op de verwarmingstoelage bij het Sociaal Huis als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. De huisbrandolie werd thuis geleverd tussen 01/01/2018 en 31/12/2018

2. Je behoort tot één van de volgende 3 categorieën:

Categorie 1: De gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

· WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees;
· Kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;
· Langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar;
· Gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB);
· Gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een
handicap;
· Leefloongerechtigde;
· Gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon;
· Gerechtigde op het OMNIO-statuut

En het bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan de voor categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2: De gezinnen met een laag inkomen

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste.

Voor de berekening hiervan wordt rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van andere woningen dan de gezinswoning.

(Deze bedragen gelden onder voorbehoud van een eventuele indexaanpassing)

Categorie 3: De personen met schuldenoverlast

U geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft het Sociaal Huis vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

3. Je woning wordt verwarmd met één van de volgende brandstoffen:

  • Huisbrandolie
  • Verwarmingspetroleum type C
  • Bulkpropaangas

Niet voor AARDGAS via aansluiting op het stadsdistributienet, PROPAANGAS en BUTAANGAS in GASFLESSEN

Hoeveel bedraagt de toelage?

De toelage schommelt tussen 14 cent en 20 cent per liter.
Dit bedrag hangt af van de aard van de brandstof,de categorie waartoe je behoort en de gefactureerde prijs per liter: Hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst.
In ieder geval is de toelage beperkt tot 1.500 liter per gezin. De toelage kan niet hoger zijn dan € 300.
Voor personen die zich verwarmen met stookolie of verwarmingspetroleum gekocht aan de pomp, is een forfaitaire toelage voorzien van € 210.

Hoe vraag je de verwarmingstoelage aan?

Als je aan de 3 voornoemde voorwaarden voldoet, kom je binnen de 60 dagen na levering van de brandstof langs bij:

Sociaal Huis – Onthaal
Anja Dekeyser (anjadekeyser@ocmwzulte.be)
Staatsbaan 148 , 9870 Zulte
Tel.: 09/388.96.86
Van maandag tem vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur
In namiddag enkel op afspraak !!

Welke documenten breng je mee?

!! Voor alle categorieën breng je de factuur van levering mee !!

Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar een kopie van de factuur en een attest met de vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

Categorie 1 + 2

Categorie 3

* Identiteitskaart

* Identiteitskaart

* Klevertje mutualiteit

* Klevertje mutualiteit

* Rekeningnummer bank

* Beslissing Collectieve Schuldenregeling / attest schuldbemiddeling

* Laatste aanslagbiljet onroerende
voorheffing (enkel cat. 2)

Waar vind je meer informatie ?

  • Sociaal Huis Zulte, dienst onthaal: 09/388 96 86
  • Gratis nummer: 0800/90.929