Agenda Raadzitting 20-06-2017

Wij hebben de eer U uit te nodigen tot de vergadering van de Raad op
DINSDAG 20 JUNI 2017 om 19u30 stipt in de Raadzaal van het SOCIAAL HUIS, Staatsbaan 148 te 9870 Zulte.

DAGORDE:

OPENBARE ZITTING:

1. Verslag openbare zitting vorige vergadering ter inzage vanaf19uur.
2. Beheer- en Bestuurszaken:

·Toelichting activiteitenverslag 2016 van OCMW-diensten;

·Gunning aankoop dienstwagen karweidienst;

·Principebeslissing aanpassingswerken OCMW-woning gelegen Staatsbaan 185;

·Goedkeuring uitbreiding installatiepremie voor zelfstandige kinderopvanginitiatieven;

·Goedkeuren beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW betreffende het beschikbaar stellen van de gemeentesecretaris als combi-secretaris voor de OCMW-werking met ingang van 1 september 2017;

·Aanpassing raadsbeslissingen dd. 19/03/2013 en 10/12/2013 betreffende overdracht van bevoegdheden betreffende delegatie bevoegdheden van secretaris naar directeur Sociaal Huis;


GESLOTEN ZITTING:

1. Verslag gesloten zitting vorige vergadering ter inzage vanaf 19 uur voor
raadsleden.
2. Sociale dossiers: individuele steunverlening.
3. Beheer- en Bestuurszaken :

·Goedkeuring en betaalbaarstelling verwarmingstoelagen;

·Aanpassing huurprijs Zandbergstraat 5 vanaf 01/07/2017

Terug naar alle nieuws