Agenda Raadzitting 17-10-2017

Wij hebben de eer U uit te nodigen tot de vergadering van de Raad op
DINSDAG 17 OKTOBER 2017 om 19u30  stipt in de Raadzaal van het SOCIAAL HUIS,  Staatsbaan 148 te 9870 Zulte. 

DAGORDE:

OPENBARE ZITTING:

ALGEMEEN BELEID

1. Goedkeuren van de notulen van de OCMW-raad van 19 september 2017

2. Tussenkomst minimale levering gas winter 2017-2018

FINANCIEN

3. Vaststellen van addendum bij wijziging van het budget 2017 van het OCMW Zulte

4. Driemaandelijkse financiële rapportering – 3de kwartaal 2017

PATRIMONIUM

5. Werken groepsopvang staatsbaan (vochtproblematiek). Goedkeuren gunning.

6. Leveren en plaatsen van zonwering sociaal huis. Goedkeuren principe, lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven firma’s.

PERSONEEL

7. Toetreden tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst – Gemeenschappelijke sociale dienst

8. Reglement inzake toekennen geschenkcheques voor 2017 naar aanleiding van toekenning extra middelen VIA 4 voor koopkrachtverhoging gemeentepersoneel (restmiddelen 2016)


GESLOTEN ZITTING:

ALGEMEEN BELEID

9. Verslag gesloten zitting vorige vergadering (19/09/2017) ter inzage vanaf 19 uur voor raadsleden.

SOCIALE DOSSIERS: INDIVIDUELE STEUNVERLENING

BEHEER- EN BESTUURSZAKEN

10. Goedkeuring en betaalbaarstelling verwarmingstoelagen

Terug naar alle nieuws