Agenda Raadzitting 12-12-17

Wij nodigen u uit voor de  vergadering van de Raad op
DINSDAG 12 DECEMBER 2017 om 19u30  stipt in de Raadzaal van het SOCIAAL HUIS,  Staatsbaan 148 te 9870 Zulte. 

DAGORDE:

OPENBARE ZITTING:

ALGEMEEN BELEID

1. GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 21 NOVEMBER 2017

2. AANPASSEN VAN DE OPENINGSUREN VAN HET SOCIAAL HUIS

3. AANPASSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT DIENST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

4. AANPASSEN TARIEVEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

5. BESLUIT OM BEROEP TE DOEN OP DE VZW VVSG ALS AANKOOPCENTRALE VOOR AFNAME VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN "RAAMCONTRACT VOOR DE SLUITING VAN INDIVIDUELE CONTRACTEN INZAKE UNIVERSELE POSTDIENSTEN VOOR VLAAMSE LOKALE BESTUREN"

FINANCIEN

6. VASTSTELLEN VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET 2017 EN VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019 VAN HET OCMW ZULTE

7. VASTSTELLEN VAN HET BUDGET 2018 VAN HET OCMW ZULTE

PATRIMONIUM

8. VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN VAN DE VERHUUR DOOR HET OCMW VAN HET GEBOUW GELEGEN TE STAATSBAAN 185, 9870 ZULTE EN BESTEMD VOOR DE GROEPSOPVANG VAN KINDEREN

9. PRINCIPEBESLUIT TOT AANKOOP VAN KANTOORBENODIGDHEDEN EN KOPIEERPAPIER

10. PRINCIPEBESLUIT TOT AANKOOP VAN SCHOONMAAKPRODUCTEN EN -MATERIAAL

11. AANPASSEN PACHTPRIJZEN

PERSONEEL

12. VACANT VERKLAREN VAN DE FUNCTIE, VASTSTELLEN VAN DE FUNCTIEBESCHRIJVING, SELECTIEPROCEDURE EN SELECTIECOMMISSIE VOOR DE AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (NIVEAU C1-C3) VOOR 0,25 VTE


BESLOTEN ZITTING:

ALGEMEEN BELEID 

13. VERSLAG BESLOTEN ZITTING VORIGE VERGADERING (21 NOVEMBER 2017) TER INZAGE VANAF 19 UUR VOOR RAADSLEDEN

SOCIALE DOSSIERS: INDIVIDUELE STEUNVERLENING

BEHEER- EN BESTUURSZAKEN

14. GOEDKEURING EN BETAALBAARSTELLING VERWARMINGSTOELAGEN

Terug naar alle nieuws