Agenda Raadzitting 16-01-18

Wij nodigen u uit voor de  vergadering van de Raad op
DINSDAG 16 JANUARI 2018 om 19u30  stipt in de Raadzaal van het SOCIAAL HUIS,  Staatsbaan 148 te 9870 Zulte. 

DAGORDE:

OPENBARE ZITTING:

ALGEMEEN BELEID

1. GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 12 DECEMBER 2017

FINANCIEN

2. DRIEMAANDELIJKSE FINANCIELE RAPPORTAGE 4DE KWARTAAL 2017

3. VASTSTELLEN VAN DE STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT – M2 BIJ HET MEERJARENPLAN 2014-2019

PATRIMONIUM

4. LEVEREN EN PLAATSEN VAN ZONWERING SOCIAAL HUIS. GOEDKEUREN VAN GUNNING.

BESLOTEN ZITTING:

ALGEMEEN BELEID 

5. VERSLAG BESLOTEN ZITTING VORIGE VERGADERING (12 DECEMBER 2017) TER INZAGE VANAF 19 UUR VOOR RAADSLEDEN

SOCIALE DOSSIERS: INDIVIDUELE STEUNVERLENING

BEHEER- EN BESTUURSZAKEN

6. GOEDKEURING EN BETAALBAARSTELLING VERWARMINGSTOELAGEN

7. GOEDKEURING EN BETAALBAARSTELLING MANTELZORGTOELAGEN

Terug naar alle nieuws