Agenda Raadzitting 20-02-18

Wij nodigen u uit voor de  vergadering van de Raad op
DINSDAG 20 FEBRUARI 2018 om 19u30  stipt in de Raadzaal van het SOCIAAL HUIS,  Staatsbaan 148 te 9870 Zulte. 

DAGORDE:

OPENBARE ZITTING:

ALGEMEEN BELEID

1. GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 16 JANUARI 2018

2. GOEDKEUREN VAN HET JAARVERSLAG 2017 ALS ERKENDE INSTELLING VOOR SCHULDENLAST

PATRIMONIUM

3. AANPASSEN VAN CONVENTIE LOKAAL OPVANG INITIATIEF

4. GOEDKEUREN VAN AANGEPAST INTERN HUURREGLEMENT IN KADER VAN SOCIALE VERHURING

5. AANPASSEN HUURPRIJZEN PATRIMONIUM 2018 VOOR WONING GELEGEN TE GRAMMENESTRAAT 2

6. KENNISNAME VAN DE BEEINDIGING VAN DE HUUROVEREENKOMST VOOR DE WONING GELEGEN TE HEIRWEG 99

BESLOTEN ZITTING:

ALGEMEEN BELEID 

7. VERSLAG BESLOTEN ZITTING VORIGE VERGADERING (16 JANUARI 2018) TER INZAGE VANAF 19 UUR VOOR RAADSLEDEN

SOCIALE DOSSIERS: INDIVIDUELE STEUNVERLENING

BEHEER- EN BESTUURSZAKEN

8. TOEWIJZING VAN BEJAARDENWONINGEN

9. GOEDKEURING EN BETAALBAARSTELLING VERWARMINGSTOELAGEN

10. GOEDKEURING EN BETAALBAARSTELLING MANTELZORGTOELAGEN

Terug naar alle nieuws