Milieuraad

Milieudienst

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 07
F 09 243 14 01
milieu@zulte.be
Medewerkers

Doelstellingen

De milieuraad heeft volgende doelstellingen:

  • De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van het landschap en de natuur in de gemeente. Zij geeft o.a. advies bij het opstellen van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP).
  • De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuur-beleid en eveneens over aspecten van ruimtelijke ordening.
  • In een afsprakennota tussen de milieuraad en het gemeentebestuur wordt vastgelegd over welke onderwerpen het gemeentebestuur in ieder geval het advies van de milieuraad vraagt. Dit omvat zeker advies omtrent jaarlijks milieu programma, de samenwerkingsovereenkomst  en het gemeentelijk milieubeleidsplan.
  • De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.
  • Samenwerken met adviesraden leefmilieu van naburige gemeenten inzake grensoverschrijdende problemen en milieubelangen.
  • Tussenschakel uitbouwen tussen bevolking en gemeentebestuur voor klachten en allerhande opmerkingen over inbreuken op de milieuzorg.
  • Het organiseren van allerlei initiatieven inzake de milieuproblematiek (boomplantactie, tentoonstelling, voordrachten, …).
  • Samenwerking en coördinatie bevorderen tussen alle personen, groepen, instellingen en diensten die ijveren voor een gezond en mooi leefmilieu.

De gemeenteraad van Zulte kan deze bevoegdheden uitbreiden.

Samenstelling

De milieuraad Zulte is samengesteld uit :

  • een Algemene Vergadering;
  • werkgroepen.

Volgende personen maken deel uit van de milieuraad legislatuur 2013-2018:

Gemeenteraadsbesluit ( 398.0 kB) van 28 mei 2013
Ledenlijst ( 59.2 kB)

Duur van het mandaat

Het lidmaatschap van de milieuraad loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad maar blijft geldig tot de milieuraad effectief vernieuwd is. In functie van nieuwe regelgeving, kan de milieuraad te allen tijde worden ontbonden om vervolgens opnieuw samengesteld te worden conform de nieuwe richtlijnen.

Jaarverslagen milieuraad

De werking van de milieuraad wordt geregeld door het gemeenteraadsbesluit ( 572.7 kB) van 28 mei 2013