Wonen & Infrastructuur

Hier kan je alle nuttige informatie over wonen & bouwen in Zulte terugvinden, alsook alle informatie over het stedenbouwkundig en ruimtelijk beleid in onze gemeente.

Nieuwe toekomst voor terreinen Wolspinnerij-Denys en Lys Yarns: woonwijken met meerwaarde voor dorpscentrum Zulte

De voormalige bedrijventerreinen Wolspinnerij-Denys en Lys Yarns in het centrum van Zulte krijgen via sanering en herontwikkeling binnen enkele jaren een nieuw leven. De eerste plannen hiervoor werden voorgesteld op woensdag 17 februari ll. Bedoeling is te zorgen voor aangename woonwijken, aangevuld met enkele ondersteunende functies, die ook een meerwaarde vormen voor de omgeving en het ganse dorpscentrum. Op de terreinen moeten aangename woonwijken ontstaan, waar ook ruimte mogelijk is voor enkele ondersteunende functies (bv. winkels, kantoren of diensten), met een goede sociale mix en met aandacht voor betaalbaar wonen. Belangrijk is ook dat door de herontwikkeling een meerwaarde ontstaat voor de omgeving van de nieuwe wijken. Er zijn veel potenties, zoals de uitbouw van een netwerk waarlangs de zwakke weggebruiker zich autovrij doorheen het dorpscentrum kan bewegen. 

Het terrein van Wolspinnerij-Denys (eventueel later te verruimen met het domein van natuursteenbedrijf Van Den Weghe bij eventuele hervestiging van het bedrijf) is in private eigendom, omvat ruim 4 hectare en is gelegen in een gebied voor kernontwikkeling, waar wonen en werken mogelijk is. Bij de ontwikkeling van deze site zal er onder andere aandacht zijn voor de uitbouw van een verkeersvrije doorsteek, de ontsluiting via erfstraatjes, de inpassing van groenelementen en de integratie van het industriële erfgoed.

Het terrein van Lys Yarns is nog in curatele, omvat 2,4 hectaren en is grotendeels gelegen in woongebied en gedeeltelijk in waardevol agrarisch gebied. Bij de ontwikkeling van dit terrein is er bijzondere aandacht voor de relatie met het Leielandschap, een doorsteek voor langzaam verkeer, de ontwikkeling van een educatief speellandschap, ruimte voor seniorenhuisvesting (naast Woonzorg Sint-Vincentius), en een goede ontsluiting voor de Vrije Basisschool en het woonzorgcentrum.

Op basis van deze principes zal, na analyse van de milieu-effecten m.i.v. de mobiliteitsimpact, het masterplan nu verder opgemaakt worden en vertaald in meer concrete ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Hierin worden de voorschriften vastgelegd inzake woondichtheid, bouwhoogtes, typologie, parkeernormen, uitzicht, enz. Vervolgens kunnen verkavelings- en stedenbouwkundige aanvragen ingediend worden. De bouwwerken zelf zullen ten vroegste in 2018 starten en zullen sowieso gefaseerd verlopen.

Specifiek voor de site Wolspinnerij-Denys wordt er ook een brownfieldconvenant afgesloten tussen de eigenaars, het gemeentebestuur en de Vlaamse Regering. Hiermee wil de Vlaamse overheid de sanering en herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen stimuleren en faciliteren. Meer info hierover op www.brownfieldconvenanten.be.

MASTERPLAN ( 9.8 MB) Dorpskernvernieuwing Zulte

BROWNFIELDCONVENANT ( 2.1 MB) Denys-Wolspinnerij