Mobiliteitsplan

Patrimonium en wonen

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 08
F 09 243 14 01
openbarewerken@zulte.be
Medewerkers

Mobiliteit is een onderwerp waar de gemeente Zulte veel belang aan hecht.

Het vorige gemeentelijk mobiliteitsplan werd conform verklaard op 18 december 2000. Door de omzendbrief MOW/2007/3 werd het jaarlijks voortgangsverslag vervangen door de evaluatie en bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan. De sneltoets van het gemeentelijke mobiliteitsplan werd besproken tijdens de gemeentelijke begeleidingscommissie op 19 oktober 2007.

De interne auditor mobiliteitsplannen van de provinciale auditcommissie heeft op 19 november 2007 een gunstig advies uitgebracht over de sneltoets. Het bestaande plan voldeed qua basis nog steeds, maar behandelde niet meer de meest actuele thema’s. Nieuwe thema’s werden toegevoegd, bestaande thema’s werden grondiger bekeken. Doel was een stap verder te gaan richting duurzame mobiliteit. De sneltoets bepaalde welke aspecten en thema’s werden verbreed en/of verdiept, eventueel vanaf het niveau van scenario’s, maar zeker op het niveau van het beleidsplan en actieprogramma.

In opdracht van het college van burgemeester en schepenen van Zulte werd door studiebureau Grontmij het mobiliteitsplan uitgewerkt.

Het mobiliteitsplan doorloopt drie fasen.

In de eerste fase, verkenningsfase, werden de problemen in de verkenningsnota ( 2.6 MB)geformuleerd.

Volgende thema’s werden verder uitgewerkt:

  • Snelheidsplan
  • Verblijfsgebieden – ruimtelijke ontwikkelingen
  • Zwaar vervoer
  • Openbaar vervoer

De verkenningsnota werd conform verklaard door de PAC van 16 februari 2009.

In de tweede fase werd een bijkomend onderzoek verricht voor de vier geselecteerde thema’s. De uitwerkingsnota omvat de opmaak en uitwerking van de verbredings- en verdiepingsthema’s (onderzoek en visie per thema).

In de derde fase van het mobiliteitsplan, het beleidsplan ( 5.1 MB), worden na het onderzoek de operationele doelstellingen geëvalueerd, om na te gaan in hoever de onderlinge samenhang is bereikt. Vervolgens werd de visievorming en de daaraan gekoppelde maatregelen uitgeschreven.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan, bestaande uit de uitwerkingsnota en het beleidsplan, werd definitief conform verklaard door de PAC op 14 december 2009 en werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 25 maart 2010.

Het plan ligt ter inzage bij de dienst patrimonium en wonen.