Trage wegen - Wandelwegels

Ons Vlaamse land ligt bezaaid met trage wegen: verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden,… Veel van die trage wegen zijn in het verleden reeds verdwenen of dreigen in de toekomst te verdwijnen. Afgesloten, omgeploegd of verdrongen door nieuwe verkavelingen. De achteruitgang van het trage-wegennet gaat nog steeds voort. Een spijtige zaak, want trage wegen bieden immers heel wat mogelijkheden en voordelen. Een paradijs voor zachte weggebruikers, van belang voor natuurverbinding, beladen met cultuurhistorische waarde en uitermate geschikt voor heel wat vormen van duurzame recreatie.

Voor alle deelgemeenten van Zulte wordt een tragewegenplan opgemaakt. Dat herwaarderingsplan houdt rekening met de wensen en suggesties van alle tragewegengebruikers in de gemeente.

Hieronder vindt u een overzicht van de eindevaluatie per deelgemeente:

Meer informatie en de evaluatiekaarten per deelgemeente zijn te vinden op de website van trage wegen.

Aanverwante onderwerpen